The Naupaka Kahakai flower / Pancrat, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

The Naupaka Kahakai flower / Pancrat, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons