Queen Ka'ahumanu / Louis Choris(Life time: 1795-1828), Public domain, via Wikimedia Commons

Queen Ka'ahumanu / Louis Choris(Life time: 1795-1828), Public domain, via Wikimedia Commons